Chốt Lô Miền Bắc Thứ 4 Ngày 19/12/2018
Chốt Lô Miền Bắc Thứ 3 Ngày 18/12/2018
Chốt Lô Miền Bắc Thứ 2 Ngày 17/12/2018
Chốt Lô Miền Bắc Thứ 7 Ngày 15/12/2018
Chốt Lô Miền Bắc Thứ 6 Ngày 14/12/2018
<<56